Район “Слатина” Ви информира, че във връзка с максимално ограничаване на необходимостта от физическо присъствие на граждани и юридически лица в центровете за административно обслужване, имате възможност за получаване на административни услуги като електронни такива.   Реализираните услуги към настоящия момент чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги са достъпни […]

Прочети повече

Заявление за издаване на разрешение за използването на открито на пиротехнически изделия – фойерверки от категория F2 и F3 на територията на Столична община по чл. 3А Посетена: 157

Прочети повече

СПИСЪК НА БЛАНКИТЕ …./изтегли/ ВАЖНО! ПРОЧЕТИ ПРЕДВАРИТЕЛНО! …./изтегли/ RA-UТ-001 заявление за даване на разрешение за ПУП РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ Заявление за одобряване на проект за ПУП – код 2117 РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ Заявление за одобряване на ПУП по чл 135а ал 3 от ЗУТ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ RA-UТ-003 заявление […]

Прочети повече

Банкова сметка за административни услуги, такси и наеми: Общинска банка АД ФЦ „Слатина” IBAN:  BG85SOMB91303117815701 BIC:  SOMBBGSF Посетена: 1,487

Прочети повече

Етажна собственост Уважаеми Управители на сгради в режим на етажна собственост, Уведомяваме Ви, че от 01 май 2009 г. влезе в сила новият Закон за управление на етажната собственост /ДВ бр. 6 от 23.01.2009г./, който заедно с НАРЕДБА № РД-02-20-8 /11.05.2012г./ за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост, […]

Прочети повече

Административни услуги…/изтегли/ Заявления за работно време, за издаване на разрешения за ползване на място за търговия на открито и разполагане на подвижни съоръжения …/изтегли/ Заявления за издаване на разрешения за ползване на място чрез поставяне на фирмени-информационно- указателни табели…/изтегли/ Посетена: 1,623

Прочети повече

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД Стая 203, тел 02/8707021 – общинска собственост Стая 204, тел. 02/8703315 – жилищно настаняване Картотекиране на граждани с доказани жилищни нужди и справки по картотечни преписки и дневници. Заявление по чл.6, от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на СО. […]

Прочети повече

Списък на бланките… /изтегли/ Защита на личните данни … /изтегли/ Заявление съгласуване и одобр. инв.  Проекти, по които се издава разрешение за строеж – код 2054 РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ RA-UТ-005 заявление съгласуване и одобр. инв.проект за изменение чл. 154 ЗУТ РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ RA-UТ-007 заявление за предаване екзекутивна документация […]

Прочети повече

БЛАНКИ   Искане по образец…….тук Заявление за постоянен адрес……тук Адресна карта за настоящ адрес……тук Искане за издаване удостоверение за наследници……тук Декларация по чл.92,ал.3 от Закона за гражданската регистрация……тук Заявление за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина….тук Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние….тук    АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ […]

Прочети повече

ВИДОВЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ , ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ “ПРАВНО НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” Началник отдел – стая 316, тел. 02/873 14 68, Младши юрисконсулт – стая 317, тел. 02/873 79 56  1. Изготвяне на решения за назначаване на настойникили настойнически съвет на поставени под пълно запрещение лица, на малолетни (деца, ненавършили четиринадесет години), чиито родители са неизвестни, починали, поставени […]

Прочети повече