СПИСЪК НА БЛАНКИТЕ …./изтегли/ ВАЖНО! ПРОЧЕТИ ПРЕДВАРИТЕЛНО! …./изтегли/ RA-UТ-001 заявление за даване на разрешение за ПУП РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ Заявление за одобряване на проект за ПУП – код 2117 RA-UТ-003 заявление за издаване на виза за проектиране РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ Заявление съгласуване и одобр. инв.  Проекти, по които се […]

Прочети повече

Банкова сметка за административни услуги, такси и наеми: Общинска банка АД ФЦ „Слатина” IBAN:  BG85SOMB91303117815701 BIC:  SOMBBGSF Посетена: 804

Прочети повече

Административни услуги…/изтегли/ Заявления за работно време, за издаване на разрешения за ползване на място за търговия на открито и разполагане на подвижни съоръжения …/изтегли/ Заявления за издаване на разрешения за ползване на място чрез поставяне на фирмени-информационно- указателни табели…/изтегли/ Посетена: 784

Прочети повече

РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ Административни услуги…/изтегли/Заявления за работно време, за издаване на разрешения за ползване на място за търговия на открито и разполагане на подвижни съоръжения …/изтегли/Заявления за издаване на разрешения за ползване на място чрез поставяне на фирмени-информационно- указателни табели…/изтегли/ УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД Стая 203, тел 02/8707021 – […]

Прочети повече

1. Образец по т. 1 и т.2 2. Образец по т. 6 3. Образец по т. 9 4. Образец по т. 10 ВИДОВЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ “ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЕКОЛОГИЯ”   Началник отдел, стая 209, тел. 02/871 80 15 Стая 210, тел. 02/870 83 06 Стая 210, тел. 02/870 83 06 Еколог, […]

Прочети повече

БЛАНКИ   Искане по образец…….тук Заявление за постоянен адрес……тук Адресна карта за настоящ адрес……тук Искане за издаване удостоверение за наследници……тук Декларация по чл.92,ал.3 от Закона за гражданската регистрация……тук Заявление за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина….тук Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние….тук    АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ […]

Прочети повече

ВИДОВЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ , ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ “ПРАВНО НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” Началник отдел – стая 316, тел. 02/873 14 68, Младши юрисконсулт – стая 317, тел. 02/873 79 56  1. Изготвяне на решения за назначаване на настойникили настойнически съвет на поставени под пълно запрещение лица, на малолетни (деца, ненавършили четиринадесет години), чиито родители са неизвестни, починали, поставени […]

Прочети повече

ВИДОВЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ “КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО” Началник отдел , стая 213, тел. 02/870 11 13 Стая 229, тел. 02/870 50 14 1. Искане на основание чл. 157, ал. 2 от ЗУТ за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво 1. Документ /и/ за собственост или документ/и/ за право […]

Прочети повече

ВИДОВЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ “КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”   Началник отдел, стая 211, тел.02/872 23 20 Стая 212, тел. 02/873 10 54 Стая 212, тел. 02/873 10 54 1. Издаване скица на п. имот и урегулиран поземлен имот от регулационни планове 1. Документ за собственост. 2. Молба – декларация за снабдяване с нотариален акт […]

Прочети повече

„Устройство на територията, кадастър и регулация“ „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология – /заявления за технически услуги – разгледайте подробности тук/ „Административно и информационно обслужване, ГРАО” – /разгледайте подробности тук/ „Управление на общинската собственост и жилищния фонд, регистрация и контрол на търговската дейност” – /разгледайте подробности тук/ Посетена: 1,557

Прочети повече