ВИДОВЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ “КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО” Началник отдел , стая 213, тел. 02/870 11 13 Стая 229, тел. 02/870 50 14 1. Искане на основание чл. 157, ал. 2 от ЗУТ за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво 1. Документ /и/ за собственост или документ/и/ за право […]

Прочети повече

ВИДОВЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ “КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”   Началник отдел, стая 211, тел.02/872 23 20 Стая 212, тел. 02/873 10 54 Стая 212, тел. 02/873 10 54 1. Издаване скица на п. имот и урегулиран поземлен имот от регулационни планове 1. Документ за собственост. 2. Молба – декларация за снабдяване с нотариален акт […]

Прочети повече

„Устройство на територията, кадастър и регулация“ „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология – /заявления за технически услуги – разгледайте подробности тук/ „Административно и информационно обслужване, ГРАО” – /разгледайте подробности тук/ „Управление на общинската собственост и жилищния фонд, регистрация и контрол на търговската дейност” – /разгледайте подробности тук/ Посетена: 1,766

Прочети повече