УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД Стая 203, тел 02/8707021 – общинска собственост Стая 204, тел. 02/8703315 – жилищно настаняване Картотекиране на граждани с доказани жилищни нужди и справки по картотечни преписки и дневници. Заявление по чл.6, от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на СО. […]

Прочети повече

Списък на бланките… /изтегли/ Защита на личните данни … /изтегли/ Заявление съгласуване и одобр. инв.  Проекти, по които се издава разрешение за строеж – код 2054 РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ RA-UТ-005 заявление съгласуване и одобр. инв.проект за изменение чл. 154 ЗУТ РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ RA-UТ-007 заявление за предаване екзекутивна документация […]

Прочети повече

БЛАНКИ   Искане по образец…….тук Заявление за постоянен адрес……тук Адресна карта за настоящ адрес……тук Искане за издаване удостоверение за наследници……тук Декларация по чл.92,ал.3 от Закона за гражданската регистрация……тук Заявление за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина….тук Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние….тук    АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ […]

Прочети повече

ВИДОВЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ , ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ “ПРАВНО НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” Началник отдел – стая 316, тел. 02/873 14 68, Младши юрисконсулт – стая 317, тел. 02/873 79 56  1. Изготвяне на решения за назначаване на настойникили настойнически съвет на поставени под пълно запрещение лица, на малолетни (деца, ненавършили четиринадесет години), чиито родители са неизвестни, починали, поставени […]

Прочети повече

ВИДОВЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ “КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО” Началник отдел , стая 213, тел. 02/870 11 13 Стая 229, тел. 02/870 50 14 1. Искане на основание чл. 157, ал. 2 от ЗУТ за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво 1. Документ /и/ за собственост или документ/и/ за право […]

Прочети повече

ВИДОВЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ “КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”   Началник отдел, стая 211, тел.02/872 23 20 Стая 212, тел. 02/873 10 54 Стая 212, тел. 02/873 10 54 1. Издаване скица на п. имот и урегулиран поземлен имот от регулационни планове 1. Документ за собственост. 2. Молба – декларация за снабдяване с нотариален акт […]

Прочети повече

„Устройство на територията, кадастър и регулация“ „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология – /заявления за технически услуги – разгледайте подробности тук/ „Административно и информационно обслужване, ГРАО” – /разгледайте подробности тук/ „Управление на общинската собственост и жилищния фонд, регистрация и контрол на търговската дейност” – /разгледайте подробности тук/ Посетена: 2,043

Прочети повече